Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

bitterdestruction
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viasztukamatorka sztukamatorka
bitterdestruction
1623 075d
bitterdestruction
1600 498c
bitterdestruction
1490 8d8a
Reposted bysztukamatorkamilostkiroom-with-no-view
bitterdestruction
1483 bd62
bitterdestruction
1480 274c
bitterdestruction
1466 8a8b
bitterdestruction
1438 5add

June 10 2015

bitterdestruction
bitterdestruction
5158 5503
Reposted fromnyaako nyaako viasztukamatorka sztukamatorka

June 02 2015

bitterdestruction

nie za­kochuj się
ostrzegam
tak jak większość ludzi
przed­sta­wia się światu
po­win­nam mieć to na wizytówce

od­wróć myśli
za­nim zaczniesz marzyć
o wspólnej przyszłości

będzie ci przy mnie nieziemsko
racja
ale nikt nie mówi tu o niebie
nie mu­sisz iść za mną w ogień
to i tak będzie piekło

mam błąd wpisany
w akt urodzenia
żyję

— Maria Goniewicz 'Uwaga'
Reposted frombzdura bzdura viamorelight morelight
bitterdestruction
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viamorelight morelight
bitterdestruction
7685 ce31
Reposted frommisza misza viamorelight morelight
bitterdestruction
0328 f151
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamorelight morelight
bitterdestruction
0821 9fca
bitterdestruction
8892 6a99 500
Reposted fromTankistD TankistD viasztukamatorka sztukamatorka
bitterdestruction

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee viasztukamatorka sztukamatorka
bitterdestruction
5573 6b4d
Reposted bymorelight morelight
bitterdestruction
5565 6dc0
Reposted bymorelight morelight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl